Parafia pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej
Historia

Widok frontu kościoła

1325 r. – pierwsza zachowana wzmianka o kościele parafialnym

pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej autorstwa historyka Jana Długosza.

Parafia obejmowała tereny należące obecnie do: Krężnicy, Czerniejowa, Babina, części Zemborzyc i Niedrzwicy.

1529 r. – odseparowanie parafii Czerniejów.

            Kilkadziesiąt lat później powstaje również parafia Zemborzyce.

Po przyjęciu przez właścicieli Krężnicy wyznania ewangelickiego, do 1595 kościół należał do protestantów.

1595 r. – pożar kościoła i zabudowań parafialnych.

Plac i grunta parafialne po spaleniu kościoła przyznano probostwu w Zemborzycach. Dokumenty potwierdzają, że jeszcze w roku 1628 kościoła w Krężnicy nie było.

1642 r. – nowy odbudowany kościół w Krężnicy Jarej.

Kościół uważany był za filię parafii Zemborzyce.

Od XVIII wieku przy kościele działał szpital dla ubogich.

1827 r. – majątek parafialny przyznany siostrom wizytkom z Lublina. Po upadku

powstania styczniowego władze rosyjskie przeprowadziły kasatę zakonów i majątków klasztornych. W roku 1866 siostry utraciły cały dobytek.

1855 r. – pierwsze probostwo w Krężnicy Jarej.

Wikariusz parafii zemborzyckiej posiadał uprawnienia proboszczowskie w Krężnicy Jarej.

1883 r. – pożar kościoła.

Kościół spłonął wraz przedmiotami kultu, z których ocalała jedynie monstrancja przedstawiająca Serce Pana Jezusa.

1884 r. – budowa nowego kościoła.

Kościół został wybudowany przez parafian, z cegły i kamienia, murowany, jednonawowy. Budowa trwała do 1887 roku, a konsekrowany został przez biskupa lubelskiego ks. Franciszka Jaczewskiego w 1890 roku.

1920 r. – zmiana statusu parafii.

            Kościół w Krężnicy Jarej przestał być filią Zemborzyc i otrzymał status parafii.

1931 r. – wakacyjny dom dla sierot.

Dom w pobliżu kościoła został wybudowany przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (szarytki) i służył jako dom dla sierot aż do wybuchu wojny w 1939 roku.

1942 r. – seminarium duchowne w Krężnicy.

Po zajęciu przez wojska niemieckie gmachu seminaryjnego w Lublinie, dom zakonny sióstr szarytek pełnił funkcję tymczasowej siedziby Lubelskiego Seminarium Duchownego, aż do roku 1945.

1948 r. – założenie kroniki parafialnej.

Pierwszą „Księgę-kronikę” zaprowadził 6 grudnia ks. Edward Kołszut, odpowiadając na zalecenia I Synodu Diecezji Lubelskiej.

1950 r. – dom akademicki KUL.

Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wydzierżawiły od sióstr szarytek dom z przeznaczeniem na akademik żeński i zatrudniły je do zarządzania placówką.

1968 r. – odłączenie jednej wsi od parafii krężnickiej.

Biskup lubelski dekretem z 16 grudnia odłączył wieś Kolonia Osmolice Podleśne od parafii Krężnica na rzecz parafii w Bychawce.

1969 r. – remont kościoła.

Kościół został pomalowany z zewnątrz. Następne prace remontowe miały miejsce w latach 70 i 80. W 1976 r. zakupiono nowy rzutnik i przeprowadzono remont węzła radiowego. W 1978 m.in. wymalowano kościół i odnowiono dzwonnicę, zrobiono lastrykowe schody do kościoła, a w 1986 wykonano remont elewacji kościoła.

1975 r. – remont plebanii.

Remont przeprowadzono wewnątrz (ułożenie podłóg, wymalowanie wszystkich pokojów na parterze) i na zewnątrz (usunięcie starych tynków i malowanie okien). Rok później wyremontowano również budynki parafialne.

1982 r. – parafia krężnicka częścią dekanatu Konopnica.

Wcześniej parafia należała do dekanatów: Chodel, Bełżyce i Lublin Podmiejski.

1983 r. – rada duszpasterska.

W listopadzie i grudniu mieszkańcy poszczególnych wiosek należących do parafii krężnickiej wybierali kandydatów do pierwszej w parafii rady duszpasterskiej. Rada liczyła 19 osób.

1984 r. – dalszy podział parafii.

W listopadzie do nowo powstałej parafii w Niedrzwicy Dużej odeszło z parafii krężnickiej kilkanaście rodzin z Dołów Strzeszkowskich i Kolonii Osmolice.

1985 r. – nowa parafia wydzielona z części Krężnicy Jarej.

Nowo powstała parafia została erygowana w Żabiej Woli.

Kościół ok 1986r.
Kościół w Krężnicy Jarej ok. 1986r.

1988 r. – siedziba konwiktu w Krężnicy Jarej.

W domu zakonnym sióstr szarytek w październiku utworzono filię konwiktu księży doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach późniejszych w domu organizowano letni wypoczynek dla młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.

1991 r. – budowa kaplicy w Strzeszkowicach.

Potrzeby duszpasterskie sprawiły, że wybudowano kaplicę dojazdową parafii krężnickiej.

2000 r. – wpisanie kościoła do rejestru zabytków i renowacja kościoła.

W marcu do rejestru zabytków został wpisany zespół kościoła parafialnego, który pochodzi z połowy XIX wieku, w tym: kościół pw. św. Floriana, dzwonnica, cmentarz kościelny i ogrodzenie z kapliczkami. Pod opieką konserwatora zabytków wykonano częściowy remont w kościele. Przede wszystkim odnowiono ołtarz główny. Przez następnych dwadzieścia lat przeprowadzano sukcesywnie kolejne  prac renowacyjne w kościele.

2005 r. – likwidacja placówki ss. szarytek.

            Szarytki w Krężnicy zakończyły współpracę z KUL-em i wyjechały z Krężnicy Jarej.

2006 r. – budowa domu parafialnego.

W zamierzeniu dom ma służyć wszystkim parafianom, być miejscem spotkań i integracji pokoleń.

2007 r. – założenie Stowarzyszenia CIS.

Z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Mariana Bartnika, powstało Stowarzyszenie CIS – Centrum Integracji Społecznej. Celem głównym stowarzyszenia jest edukacja dzieci i młodzieży oraz działania w zakresie integracji społeczności lokalnej.

2009 r. – Gazetka „Florian”

Na święta Bożego Narodzenia Stowarzyszenie CIS wydało pierwszy numer gazetki parafialnej zatytułowanej „Florian”. Gazetka jest drukiem okazjonalnym, ukazującym się kilka razy w roku.

2010 r. – nowa parafia wydzielona z części Krężnicy Jarej.

Nowa parafia została utworzona w Strzeszkowicach.

2011 r. – nominacja dla ks. proboszcza.

Proboszcz parafii, ks. Marian Bartnik, otrzymał nominację na egzorcystę diecezjalnego.

2014 r. – ochrona dzieł sztuki.

Prace zabezpieczające dzieła sztuki znajdujące się w kościele realizowały zalecenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przestępczości Zorganizowanej Przeciwko Dziełom Sztuki.

2019 r. – renowacja zabytkowych feretronów.

Dzięki podpisaniu przez parafię i Stowarzyszenie CIS umowy grantowej w ramach projektu „Renowacja zabytków”, odnowiono dwa zabytkowe feretrony, w tym jeden neorokokowy z pierwszej połowy XIX wieku.

2020 r. – pandemia Covid-19.

15 marca, w związku z rozwojem pandemii, władze państwowe wystosowały zarządzenia, m.in. w sprawie środków ostrożności w kościołach. W kościele w Krężnicy nie mogło przebywać więcej niż 50 osób. Władze kościelne udzieliły dyspensy na uczestniczenie we Mszy św. za pomocą mediów.

2022 r. – prace remontowe na terenie parafii.

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku, zapoczątkowane zostały prace remontowe na plebanii, na które otrzymano wsparcie finansowe w zakresie termomodernizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wymiana okien i drzwi). Uregulowano sprawy sanitarne: dzięki dofinansowaniu gminy zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków oraz wynajęto przenośne toalety. Wykonano również prace porządkowe wokół cmentarza.

 

......................................................................................................................

 

Źródła

Informacje Kurii Lubelskiej:

https://archidiecezjalubelska.pl/parafia/?id=101753

Mariusz Drygier, Historia Konwiktu w świetle „Kroniki Konwiktu Księży Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” prowadzonej w latach 1988-2004: https://www.kul.pl/historia,15615.html

Zdzisław Goliński, Słownik biograficzny miasta Lublina, pod red. T. Radzika, A. A. Witusika i J. Ziółka, T.2, Lublin 1996, s. 67.

Agata Mirek, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, T. LXVI, z. 2, s. 379.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII (woj. lubelskie), z. 10 – powiat lubelski, Warszawa 1967.

Krężnica Jara kościół św. Floriana, Lubelskie klimaty:

https://www.lubelskieklimaty.pl/atrakcje-turystyczne/koscioly-klasztory-kaplice/994-kreznica-jara-kosciol-sw-floriana.html

Kroniki parafialne w Krężnicy Jarej z lat 1948-2022.

Jerzy Łabiga, Krężnica Jara, Encyklopedia Katolicka, Tom IX, Lublin 2002, s. 1295.

Narodowy Instytut Dziedzictwa: https://nid.pl/zasoby/rejestr-zabytkow-zasoby/

Zgromadzenie sióstr szarytek w Lublinie – historia zgromadzenia:

https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/zgromadzenie-siostr-szarytek-w-lublinie-historia-zgromadzenia/#fundacja-lubelska

Budynek kościoła. Kościół krężnicki jest jednonawowy. W prezbiterium w ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Okolicznościowo wystawia się w nim obraz przedstawiający Serce Jezusowe i wizerunek św. Floriana, patrona parafii.

W nawie są dwa ołtarze. Po lewej znajduje się wizerunek św. Antoniego Padewskiego i wysuwany obraz św. Feliksa z Kantalicjo. Z prawej strony widnieje obraz Matki Bożej i św. Dominika, okolicznościowo pojawia się w ołtarzu wysuwany obraz ze sceną Bożego Narodzenia.

Na ścianach bocznych wiszą obrazy: św. Dominika po lewej stronie i Matki Boskiej Częstochowskiej po prawej stronie. Pod chórem znajduje się obraz św. Mikołaja.

Kościół posiada organy zbudowane w Hanowerze w 1956 roku w stylu neobarokowym: 18-głosowe, trzymanuałowe. Na chórze w Krężnicy Jarej od 2005 roku.

Archiwum parafialne. Archiwum zawiera akty chrztów, ślubów i zgonów od 1826 roku, inne stare dokumenty spłonęły podczas pożaru w 1883 roku.

Biblioteka parafialna. W domu parafialnym znajduje się mała biblioteczka, licząca ok. 300 pozycji książkowych.

Cmentarz parafialny. Powierzchnia cmentarza wynosi 2,598 h.

Gazetka parafialna. Gazetka jest redagowana i wydawana kilka razy w roku przez Stowarzyszenie CIS.

Relikwie. W kościele znajdują się relikwie patrona parafii, św. Floriana.

Zabytki. W parafii znajduję się zabytkowa monstrancja z Sercem Jezusowym, jak również dwa feretrony niedawno odnowione, jeden z XIX wieku, drugi z początku XX wieku. Zabytkowe są również dwa konfesjonały w kościele.

Ołtarz główny

Proboszczowie parafii pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej

Ks. Ignacy Kwiatkowski 1896-1906

Ks. Wiktor Borysiewicz 1906-1919

Ks. Jan Adamski 1919–1929

Ks. Wiktor Jezierski 1929–1933

Ks. Łukasz Zezuliński 1934–1939

Ks. Józef Frankowski 1939–1946

Ks. Jan Jóźwiak 1946–1948

Ks. Edward Kołszut 1948–1955

Ks. Wacław Jabłoński 1955–1972

Ks. Jan Kosicki 1972–1980

Ks. Zenon Nowicki 1980–1983

Ks. Jan Rębecki 1983–1999

Ks. Marian Bartnik 1999–2021

Ks. Jarosław P. Woźniak 2021–

Wizytacja kanoniczna ks. bpa Adama Baba i uroczystości odpustowe ku czci św. Floriana patrona parafii.