Parafia pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej
Cmentarz

Cmentarz

Cmentarz jest czynny od świtu do zmierzchu

Regulamin Cmentarza Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej

pod wezwaniem św. Floriana w Krężnicy Jarej

z dnia 29 stycznia 2023 r.

Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz miejscem modlitwy.                              Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205 – 2013, 1240 - 1243).

         Działając w ramach uprawnień wynikających z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48 poz. 284), Parafialna Rada Duszpasterska uchwala, co następuje:

 

§ l

 Przepisy ogólne

1. Właścicielem Cmentarza i grobów jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Floriana w Krężnicy Jarej, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

2.  Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca cmentarza parafialnego – Proboszcz Parafii, do którego zadań należy: 

a)    prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza, 

b)   przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem, 

c)    przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza i przyjmowaniem pochówków,

d)   utrzymywanie porządku,

e)    konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, obiektów małej architektury oraz budynków gospodarczych,

f)     wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową. 

3. Uprawnionymi do rezerwacji miejsca i pochówku na Cmentarzu Parafialnym w Krężnicy Jarej  są parafianie i jednocześnie mieszkańcy terenu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Floriana w Krężnicy Jarej.   Zgodnie z prawem kanonicznym przynależność do parafii może różnić się od posiadanego w dokumentach świeckich adresu zameldowania lub zamieszkania. Własna parafia każdej osoby to parafia, w której aktualnie się mieszka.    Nie można mówić o przynależności do parafii Krężnica Jara, gdy mieszka się w innej miejscowości czy innym państwie dłużej niż 3 miesiące.

Do parafii Krężnica Jara należą:
– osoby mieszkające obecnie na terenie tutejszej parafii  (dłużej niż 3 miesiące);                                    – osoby pracujące poza terenem parafii Krężnica Jara, które w tygodniu pracy mieszkają w miejscu jej wykonywania, ale na weekendy przyjeżdżają do domu rodzinnego na terenie ww. parafii.                                                                    
 

4.  Do obrzędu pochówku może dojść jedynie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

5. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych. 

6. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem, oraz wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

7. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

8. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne. 

§ 2

 Postanowienia porządkowe

1. Cmentarz jest otwarty codziennie od rana do zmroku.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. 

3. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. Indywidualne ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników itp.) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać ich dysponenci, sprawujący nad nimi pieczę.

4. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

5. Na terenie cmentarza zakazuje się: 

a)   zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 

b)   zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, 

c)    przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów,

d)   wprowadzania zwierząt,

e)   niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych, 

f)    niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

g)   wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci niepochodzących     z cmentarza, wypalania śmieci, 

h)   zabudowania grobu, które wykracza poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych bez zgody Zarządcy cmentarza,

i)     wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,

j)     prowadzenia handlu, akwizacji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek, usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach, 

k)   zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów, 

l)   chodzenia po miejscach grzebalnych, 

m) samowolnego wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich, 

n) przebywania na terenie cmentarza po wyznaczonych godzinach.

6. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie dokonywać nasadzeń drzew, wycinki ani innych zmian stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach. 

7. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 

8. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.                                                                                                                  

9.  Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
– grób pojedynczy: 2,5 m x 1,6 m
– grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą.
Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.

8. W przypadku powstania zniszczeń pomnika, zagrażających bezpieczeństwu osób poruszających się po cmentarzu lub pomnikom sąsiednim, dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana, Zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika i usunięcia go na koszt dysponenta, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.

9. W przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń innych grobów podczas prac prowadzonych przy grobie dysponenta, dysponent grobu jest wzywany przez Zarządcę cmentarza do niezwłocznego wykonania stosownych napraw lub zadośćuczynienia. 

10. Zarządca załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty w kancelarii parafialnej. 

11. Pochowanie na cmentarzu osoby zmarłej z innej parafii wymaga zgody proboszcza zarządzającego cmentarzem oraz dokonania  odpowiedniej opłaty.

12. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności stawianie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków, ustawianie ławek), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być wykonywane za wiedzą i zgodą Zarządcy.

13. Wszelkie prace związane z obsługą grobów na terenie cmentarza wykonuje grabarz lub profesjonalna firma pogrzebowa. Zarządca decyduje o terminie i godzinach prowadzenia prac, aby nie zakłócały one uroczystości pogrzebowych i nie były prowadzone w dni świąteczne.

14. Zarządca ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób, a takżę  przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu, w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż działanie osób narusza postanowienia Regulaminu.

15. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do działalności na terenie cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy.

 

§ 3

Rodzaje miejsc pochówku

l. Na Cmentarzu określa się następujące miejsca pochówku: 

a)    grób ziemny – stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią. 

b)   grób murowany – stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie. 

 

§ 4

Prawo pochowania i dysponent grobu

1. Każdy grób powinien być objęty opieką osoby, która za zgodą wszystkich uprawnionych może stać się dysponentem grobu.

2. Prawo do dysponowania grobem nakłada na dysponenta obowiązek:

a)    utrzymania grobu w należytym stanie, nie powodującym zagrożenia dla osób odwiedzających cmentarz,

b)   dbania o czystość i porządek w jego obrębie,

c)    respektowania prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym 
i prawa do zachowania pamięci,

d)   wnoszenia stosownych opłat.

3. Zgodnie z art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej tj.:

a)    pozostały małżonek (-ka),

b)   krewni zstępni - dzieci, wnuki, prawnuki

c)    krewni wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie

d)   krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa - rodzeństwo, ciotki, stryjowie, siostry lub bracia cioteczni

e)    powinowaci w linii prostej do 1 stopnia - teść, teściowa, zięć, synowa, mąż lub żona.

Prawo pochowania ludzkich zwłok przysługuje również osobie, która do tego dobrowolnie się zobowiąże, przy braku osób o których mowa w punktach a), b), c), d) lub ich odmowy.

 

 

§ 5

 Pochówek w istniejących grobach

l. Grób ziemny i jednokatakumbowy murowany nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę prolongacyjną, przewidzianą za pochowanie zwłok. 

2. Po upływie 20 lat grób ziemny i jednokatakumbowy murowany może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

3. Dotychczasowe prawo do grobu ziemnego i jednokatakumbowego murowanego wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak, dopóki Zarządca nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę prolongacyjną, przedłużając prawo do użytkowania grobu na okres 20 lat.

4. Zapisy pkt. 1-3 nie mają zastosowania do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

 

§ 6

 Przekazanie grobu do ponownego użycia

l. Groby ziemne i jednokatakumbowe murowane mogą być przekazywane do ponownego użycia na wniosek Zarządcy cmentarza po 20 latach od ostatniego pochówku w związku z wygaśnięciem terminów opłat za użytkowanie miejsca. 

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty grób ziemny i murowany jednokatakumbowy kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Nagrobek, zdjęty z dotychczasowego grobu, zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu, po opłaceniu kosztów demontażu i przechowywania. Po tym terminie Zarządca może poddać nagrobek utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu. 

4. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

5.  Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

 

§ 7

Ekshumacja

1. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid w Lublinie.

2. Przed planowaną ekshumacją osoba uprawniona zobowiązana jest uzyskać zezwolenie Inspektora Sanitarnego, przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w Księdze cmentarnej i Księdze zmarłych, uzgodnić termin ekshumacji oraz dokonać stosownych opłat.

3. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa, a miejsce wraca do dyspozycji Zarządcy cmentarza.

4. Istnieje możliwość przeniesienia przez dysponenta szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w istniejącym grobie. W tym celu dysponent jest zobowiązany przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w Księdze cmentarnej i Księdze zmarłych, uzgodnić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat. 

 

§ 8

Prowadzenie prac na terenie cmentarza

1. Budowa grobu jest realizowana przez Zarządcę cmentarza.

2. Na prośbę dysponenta następujące prace: budowa i przebudowa grobu, stawianie i wymiana nagrobka, utwardzanie terenu wokół grobu i stawianie ławki, mogą być realizowane przez profesjonalną firmę pogrzebową, po uzyskaniu zgody Zarządcy i wniesieniu przewidzianych opłat. Zabrania się stawiania ławeczek, sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu.

3. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.

4. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne. 

5. Elementy starego nagrobka lub opaski należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie, porzucania ich na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

 

 

§ 9

Opłaty

l. Dysponenci grobów są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat, a Zarządca cmentarza do ich pobierania, zgodnie z Wykazem ustalonym przez Radę Duszpasterską.

2. Opłaty są pobierane z tytułu:

a)    kosztów funkcjonowania cmentarza (wywóz i składowanie śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłat za wodę,  ubezpieczenia cmentarza itp.) 

b)   nadzorowania prowadzonych prac na cmentarzu (stawiania nowego lub wymiany starego pomnika, utwardzenia terenu wokół grobu, ustawienia ławki itp.)

c)    kosztów administracyjnych (ustalenia prawa do grobu, rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w Księdze zmarłych i Księdze cmentarnej, wysyłania zawiadomień do dysponentów itp.)

d)   pokładne – opłata składana Zarządcy cmentarza z racji nowego pogrzebu / powstania nowego grobu / przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat.

3. Pełny Wykaz opłat zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Zarządca potwierdza pobranie opłaty odpowiednim dokumentem. 

 

§ 10

 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy przyjęto dnia 29 stycznia 2023 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

 

 

Uwaga!

Pogrzeb katolicki ustala się w parafii zamieszkania, a nie zameldowania. Na pogrzeb poza parafią wymagana jest zgoda ks. Proboszcza miejsca zamieszkania oraz informacja o ostanio udzielonych sakramentach zmarłemu (por. kan. 1177).

Plan Cmentarza

Cmentarz